Σε Αυτό Το Άρθρο:

Το Πρόγραμμα Ε χρησιμοποιείται από μεμονωμένους φορολογούμενους για την αναφορά εισοδήματος ή ζημιών από ακίνητα που ενοικιάζονται, καθώς και από εταιρικές σχέσεις, S-εταιρείες και άλλες μεταβιβάσιμες οντότητες, όπου τα κέρδη και οι ζημίες «περνούν» στους εταίρους ή στους μετόχους. Αυτά τα κέρδη μετάβασης πρέπει να αναφέρονται στη φορολογική δήλωση 1040 ενός ατόμου.

Σύνθεση ατόμου με αριθμομηχανή και φόρους

Πρόγραμμα Ε και έντυπο 1040

Μέρος Ι

Το εισόδημα ή η ζημιά από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας και τα δικαιώματα εκμετάλλευσης αναφέρονται στο Μέρος Ι του Προγράμματος Ε. Τα έξοδα και τα λειτουργικά έξοδα αφαιρούνται από τα έσοδα από μίσθωση και άλλα έσοδα για τον προσδιορισμό του καθαρού κέρδους ή ζημίας. Το ποσό αυτό μεταφέρεται στη φορολογική δήλωση 1040 του φορολογουμένου.

Μέρος II

Το Μέρος ΙΙ του Προγράμματος Ε είναι για την αναφορά εσόδων και ζημιών από εταιρικές σχέσεις και εταιρίες S. Μετά την αφαίρεση των εξόδων από το εισόδημα, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας περνούν στους μετόχους ή τους εταίρους της. Το κέρδος ή η ζημία αναφέρεται από την εταιρεία στο Πρόγραμμα K-1, το οποίο αποστέλλεται ετησίως σε κάθε εταίρο ή μέτοχο.

Μέρος ΙΙΙ

Τα έσοδα και οι ζημίες από ακίνητα και καταπιστεύματα αναφέρονται στο Έντυπο 1041 Κ-1 και ο φορολογούμενος που λαμβάνει αυτό το έντυπο μεταφέρει τα ποσά που διαβιβάζονται στο Μέρος ΙΙΙ του Προγράμματος Ε. Όπως και στο Μέρος ΙΙ, το παθητικό εισόδημα διαχωρίζεται από το μη παθητικό εισόδημα. Τα παθητικά εισοδήματα είναι έσοδα που παράγονται χωρίς την ενεργό ή ουσιαστική συμμετοχή του φορολογούμενου στη δραστηριότητα που παράγει το εισόδημα.

Μέρος IV

Τα έσοδα και οι ζημίες από επενδυτικά κονδύλια υποθηκών ακινήτων ή REMIC αναφέρονται στο Μέρος IV του Προγράμματος Ε. Οι μεμονωμένοι φορολογούμενοι που έχουν επενδύσει σε δέσμες υποθηκών αναφέρουν το εισόδημά τους εδώ.

Μέρος V

Το τελικό τμήμα του Προγράμματος Ε είναι μια περίληψη των κερδών και των ζημιών που αναφέρθηκαν σε αυτήν τη φόρμα. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τον υπολογισμό του εισοδήματος από ενοίκια σε αγροκτήματα και επιτρέπει στους επαγγελματίες της ακίνητης περιουσίας να καθορίσουν το ποσό που θα περάσει από τη φορολογική δήλωση του φορολογούμενου 1040.


Βίντεο: ''Φορολογική Συνείδηση'' στα σχολεία - Ράδιο Αρβύλα