Σε Αυτό Το Άρθρο:

Αμοιβαία ανταλλαγή ασφάλισης είναι η σύσταση ενώσεως οντοτήτων, με κάθε μέλος της ένωσης να αναλαμβάνει τον κίνδυνο του άλλου. Τα κέρδη και οι ζημίες κατανέμονται άμεσα ανάλογα με την ασφαλιστική κάλυψη ενός μέλους. Η συμφωνία είναι παρόμοια με μια εταιρεία αλληλασφάλισης, η οποία ανήκει στους ασφαλισμένους, και τοποθετεί δολάρια ασφάλιστρα που εισπράττονται σε μια πισίνα, η οποία χρησιμοποιείται για την πληρωμή των απαιτήσεων. Τα μέλη της αμοιβαιότητας αναφέρονται ως συνδρομητές και όχι ως αντισυμβαλλόμενοι.

Η έννοια της ακίνητης περιουσίας

Εικόνα των ατόμων που εργάζονται με ασφάλιση.

Εννοια

Η ιδέα πίσω από μια αμοιβαία ασφαλιστική εταιρεία είναι ότι δεδομένου ότι όλα τα ασφάλιστρα που συλλέγονται από μέλη της ένωσης χρησιμοποιούνται για να πληρώσουν για τις ζημίες που υφίστανται από μέλη της ένωσης, κάθε μέλος είναι τόσο ασφαλιστής όσο και ασφαλισμένος. Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται εσωτερικά, χωρίς την ανάγκη για ένα διοικητικό συμβούλιο, και η ένωση μπορεί να καθορίσει τη δική της κατεύθυνση με ελάχιστη εξωτερική παρέμβαση.

Ιστορία

Οι αμοιβαίες ανταλλαγές εμφανίστηκαν για πρώτη φορά πριν από εκατό χρόνια. Γενικά, αποτελούσαν ομάδες ατόμων που εργάζονταν στην ίδια επιχείρηση, όπως οι έμποροι ξηρών αγαθών, οι οποίοι επέλεξαν να ανταλλάξουν συμβόλαια ασφάλισης μεταξύ τους σε αντίθεση με τη χρήση μιας τυπικής ασφαλιστικής εταιρείας. Ο κύριος στόχος τους ήταν να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις τους από τις απώλειες λόγω πυρκαγιάς. Όταν σημειώθηκε απώλεια από ένα από τα μέλη, εισπράχθηκαν κεφάλαια από κάθε συνδρομητή σε άμεση αναλογία με το ποσό της ατομικής συνεισφοράς τους.

Συστατικά

Οι αμοιβαίες ανταλλαγές αποτελούνται από δύο συνιστώσες: την αμοιβαία διατραπεζική ασφάλιση και τον πραγματικό πληρεξούσιο (AIF). Η ανταλλαγή είναι η πραγματική ασφαλιστική εταιρεία η οποία διαχειρίζεται ένα Διοικητικό Συμβούλιο και υπαγορεύει πολιτική και διαδικασίες. Ο ΟΕΕ είναι μια ξεχωριστή νομική οντότητα που επιλέγεται από το Συμβούλιο των Διοικητών και διαχειρίζεται τις καθημερινές λειτουργίες της αμοιβαιότητας.

Πλεονεκτήματα

Τα πλεονεκτήματα μιας αμοιβαίας ανταλλαγής αφορούν κυρίως τον ΟΕΕ. Οι ιδιοκτήτες του ΟΕΕ δεν υποχρεούνται να είναι αντισυμβαλλόμενοι της ανταλλαγής, οπότε δεν αναλαμβάνει κανέναν από τους κινδύνους της ανταλλαγής. Επειδή πρόκειται για μια ξεχωριστή οντότητα από την ανταλλαγή, δημιουργεί τη δική της αξία βάσει της ροής εσόδων που παράγει, μείον τα λειτουργικά έξοδα, ώστε να μπορεί να αυξήσει την αξία της με την πρόσληψη νέων μελών.

Μειονεκτήματα

Ένα μειονέκτημα των αμοιβαίων ανταλλαγών είναι ότι μπορεί να είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα κεφάλαια για την επέκταση της επιχείρησης. Επίσης, επειδή αποτελείται από δύο ξεχωριστές οντότητες, οι δαπάνες μπορεί να είναι μεγαλύτερες από αυτές για μία μόνο εταιρεία. Λόγω της φύσης του επιχειρηματικού διακανονισμού, οι αμοιβαίες συναλλαγές τείνουν να ελέγχονται περισσότερο από τους ρυθμιστικούς φορείς ασφάλισης και, εάν το εμπόριο πωλείται, απαιτεί συχνά μια πλήρη αναδιοργάνωση των οντοτήτων.


Βίντεο: Κώστας Μακεδόνας - Αντικριστά | Official Audio Release