Σε Αυτό Το Άρθρο:

Το μη χρηματοοικονομικό χρέος αποτελείται από πιστωτικά μέσα που εκδίδονται από κυβερνητικές οντότητες, νοικοκυριά και επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Οικονομικό Διάγραμμα.

Το εταιρικό χρέος συχνά διακινείται σε δευτερογενείς αγορές, συνήθως στην περίπτωση μεγαλύτερων εταιρειών.

Χρηματοοικονομικές και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες

Οι χρηματοπιστωτικές εταιρείες περιλαμβάνουν εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες χρηματοδότησης, δανειστές ενυπόθηκων δανείων και επιχειρήσεις επενδύσεων. Παραδείγματα μη χρηματοπιστωτικών εταιρειών ή οντοτήτων που είναι μη χρηματοοικονομικές και συνεπώς εκδίδουν μη χρηματοοικονομικό χρέος είναι εταιρείες κατασκευής, εταιρείες παροχής υπηρεσιών, κυβερνητικές οντότητες και νοικοκυριά.

Παραδείγματα μη χρηματοοικονομικού χρέους

Τα χρέη είναι συμβατικές υποχρεώσεις για την αποπληρωμή χρηματικών δανείων, συχνά με σχετικό έξοδο τόκων. Το μη χρηματοοικονομικό χρέος περιλαμβάνει βιομηχανικά ή εμπορικά δάνεια, έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου και υπόλοιπα πιστωτικών καρτών. Μοιράζονται τα περισσότερα από τα ίδια χαρακτηριστικά με το χρηματοπιστωτικό χρέος, με εξαίρεση τους εκδότες που δεν είναι οικονομικοί. Έχουν διάρκειες που κυμαίνονται από μία μέρα έως και τη διάρκειά τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δάνεια για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης μιας επιχείρησης. Οι εταιρείες μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν πιο εξελιγμένα χρεόγραφα για σκοπούς αντιστάθμισης.


Βίντεο: Οι μουσικομαθηματικές εντολές που μετέτρεψαν την Ακοσμία σε Κόσμο – Χρήστος Σταυρίδης