Σε Αυτό Το Άρθρο:

Οι μειώσεις και το δικαίωμα διέλευσης είναι πολύ παρόμοιες σύμφωνα με το νόμο. Παρόλο που οι χρηματισμοί και το δικαίωμα διέλευσης κατ 'ουσίαν δίνουν στους ιδιοκτήτες τη χρήση γης, εμφανίζονται συνήθως σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Οι ευκολίες προκύπτουν σε ιδιωτικά περιβάλλοντα και το δικαίωμα διέλευσης εμφανίζεται σε δημόσια περιβάλλοντα. Τα άτομα και τα δικαστήρια παραχωρούν χρηματικά δικαιώματα στον ιδιωτικό τομέα. οι κυβερνήσεις χορηγούν δικαίωμα διέλευσης στο δημόσιο τομέα.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της εγκατάστασης και του σωστού τρόπου;: είναι

Στους σιδηροδρομικούς οργανισμούς χορηγούνται δικαιώματα διέλευσης βάσει ομοσπονδιακού νόμου.

Απαλλαγές

Μια εγγύηση χορηγεί στον ιδιοκτήτη της βλάβης το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την ιδιοκτησία άλλου προσώπου για έναν ξεχωριστό σκοπό. Μια δουλειά είναι αρνητική ή καταφατική. Οι ιδιοκτήτες των αρνητικών χρηματιστηρίων έχουν το δικαίωμα να περιορίζουν τους γείτονές τους από το να κάνουν κάτι συγκεκριμένο. Για παράδειγμα, ο ιδιοκτήτης μιας αρνητικής βλάβης μπορεί να έχει το δικαίωμα να περιορίσει τον γείτονά του από την κατασκευή ενός κτιρίου που θα εμπόδιζε το φως του ήλιου. Οι ιδιοκτήτες κατασταλτικών χρηματικών ποσών έχουν συνήθως το δικαίωμα να διασχίσουν την ιδιοκτησία ενός γείτονα.

Πώς δημιουργούνται τα ευκολία

Συνήθως, οι χρηματικές ποινές δημιουργούνται με ρητή επιχορήγηση. Ωστόσο, δημιουργούνται επίσης χρηματικές ποινές εξαιτίας της ανάγκης. Για παράδειγμα, εάν ένα αγροτεμάχιο θα ήταν αλλιώς απομονωμένο, ένα δικαστήριο θα παραχωρήσει στον ιδιοκτήτη της μεσόγειας ιδιοκτησίας το δικαίωμα να διασχίσει τη γη του γείτονά του. Τα δικαστήρια συνεπάγονται επίσης χρηματιστηριακά δικαιώματα από προηγούμενη χρήση.

Δικαίωμα πορείας

Οι δημόσιες επιχειρήσεις, όπως οι εταιρείες σιδηροδρόμων και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, έχουν δικαίωμα διέλευσης από τις ομοσπονδιακές, κρατικές και δημοτικές αρχές. Για παράδειγμα, ο Τίτλος 43, Τμήμα 934 του Κώδικα των ΗΠΑ παρέχει το δικαίωμα διέλευσης των δημόσιων εκτάσεων σε ενσωματωμένες εταιρείες σιδηροδρόμων. Οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας έχουν συχνά το δικαίωμα να δημιουργήσουν γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας από τις τοπικές κυβερνήσεις.

Διαφορές

Η διαφορά μεταξύ της βλάβης και του δικαιώματος διέλευσης είναι ότι μια εταιρεία με δικαίωμα διέλευσης τυπικά κατέχει την πραγματική γη που το δικαίωμα διέλευσης περνάει. Για παράδειγμα, ο όρος "δικαίωμα διέλευσης" σε ένα σιδηροδρομικό πλαίσιο μιλάει στην ίδια τη γη. Αυτό διαφέρει από το γεγονός ότι τα χρηματιστήρια χορηγούν απλώς το δικαίωμα χρήσης της περιουσίας του άλλου. ο όρος "δουλείας" αναφέρεται στο δικαίωμα χρήσης της γης κάποιου άλλου, όχι στην ίδια τη γη.


Βίντεο: