Σε Αυτό Το Άρθρο:

Οι κύριοι φόροι της Ουγκάντα ​​είναι φόρος εισοδήματος, τόσο προσωπικός όσο και επιχειρηματικός, και φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Σε σύγκριση με άλλα έθνη της υποσαχάριας Αφρικής, τα οποία συγκεντρώνουν κατά μέσο όρο περίπου 23% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) στα έσοδα, οι φόροι της Ουγκάντα ​​είναι χαμηλοί και αποτελούνται από 11,9% του ΑΕΠ στη χρήση 2008-2009.

Τύποι φόρων στην Ουγκάντα: Ουγκάντα

Προσωπικός φόρος εισοδήματος

Οι κάτοικοι της Ουγκάντα ​​υποχρεούνται να καταβάλλουν φόρο εισοδήματος για το παγκόσμιο εισόδημά τους. Επιπλέον, οι μη κάτοικοι της Ουγκάντα, των οποίων το εισόδημα προέρχεται από πηγές στην Ουγκάντα, υποχρεούνται να καταβάλουν το φόρο. Για τους σκοπούς του φόρου, οι άνθρωποι θεωρούνται κάτοικοι της Ουγκάντας εάν έχουν μόνιμο σπίτι στη χώρα, εάν είναι υπάλληλοι της Ουγκάντα ​​ή υπάλληλοι που είναι τοποθετημένοι στο εξωτερικό, εφόσον είναι παρόντες στην Ουγκάντα ​​για 183 ημέρες από το φορολογικό έτος ή εάν είναι παρόντες στην Ουγκάντα ​​για κατά μέσο όρο 122 ημέρες ετησίως επί τρία συναπτά έτη.

Φόρος εισοδήματος επιχειρήσεων

Η Ουγκάντα ​​εισπράττει επίσης φόρο εισοδήματος για το παγκόσμιο εισόδημα των επιχειρήσεων που κατοικούν. Όπως και με τους φόρους εισοδήματος φυσικών προσώπων, οι μη εγκατεστημένες εταιρείες φορολογούνται μόνο με βάση το εισόδημα που προέρχεται από την Ουγκάντα. Ο φορολογικός συντελεστής για όλες τις επιχειρήσεις εκτός από τις επιχειρήσεις εξόρυξης είναι 30%. Ο φόρος εισοδήματος για τις εταιρείες εξόρυξης υπολογίζεται χρησιμοποιώντας έναν τύπο και εξαρτάται από το φορολογητέο εισόδημα και τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας, αλλά ο φορολογικός συντελεστής πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 τοις εκατό και το πολύ 45 τοις εκατό.

Η Ουγκάντα ​​έχει καθορίσει ειδικούς φορολογικούς συντελεστές για μικρές επιχειρήσεις με ετήσιες πωλήσεις μεταξύ πέντε εκατομμυρίων και πενήντα εκατομμυρίων σελνάντων της Ουγκάντα. Αυτά τα ειδικά επιτόκια καθορίζονται βάσει του ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) απαιτείται για κάθε φορολογητέα παροχή από υποκείμενο στον φόρο, για κάθε εισαγόμενο αγαθό και για την παροχή οποιωνδήποτε εισαγομένων υπηρεσιών από οποιοδήποτε πρόσωπο. Οι φορολογητέες παραδόσεις είναι αγαθά ή υπηρεσίες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας υποκείμενου στον φόρο. Οι υποκείμενοι στο φόρο είναι άτομα που πραγματοποιούν ή αναμένουν να πραγματοποιήσουν φορολογητέες παραδόσεις που αποτιμώνται στο ένα τέταρτο του ετήσιου κατωφλίου καταχώρισης κατά τη διάρκεια τριών ημερολογιακών μηνών του έτους. Οι υποκείμενοι στον φόρο πρέπει να εγγραφούν. Από τον Ιούλιο του 2010, το ετήσιο όριο καταχώρισης είναι πενήντα εκατομμύρια ναλούνια σελίνια. Ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ στην Ουγκάντα ​​είναι 18%.


Βίντεο: Νάιρα Αλεξοπούλου - Ό, τι σου λέω - Official Video Clip