Σε Αυτό Το Άρθρο:

Το Ινστιτούτο Διαχείρισης Έργων ορίζει ένα έργο ως "μια προσωρινή προσπάθεια που αναλαμβάνεται για τη δημιουργία ενός μοναδικού προϊόντος ή υπηρεσίας". Τα έργα υπόκεινται σε συγκεκριμένα στάδια, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της υλοποίησης, της εκτέλεσης και του ελέγχου. Είναι επίσης σημαντικό να εφαρμοστούν στάδια παρακολούθησης και αξιολόγησης, τα οποία διασφαλίζουν ότι τα σχέδια παραμένουν στο χρονοδιάγραμμα και εντός του προϋπολογισμού. Αυτές οι τεχνικές καθορίζουν επίσης εάν τα έργα επιτυγχάνουν τους στόχους τους.

Τεχνικές παρακολούθησης και αξιολόγησης έργων: έργων

Τα γραφήματα χρησιμοποιούνται συστηματικά στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση των έργων για τη μέτρηση της προόδου.

Επισκόπηση της παρακολούθησης και αξιολόγησης του έργου

Οι τεχνικές παρακολούθησης και αξιολόγησης του έργου χρησιμοποιούν την εποπτεία, την αξιολόγηση, την αξιολόγηση και την ανατροφοδότηση για να εξασφαλίσουν ότι ένα έργο προχωρά προς τους στόχους και τους στόχους του. Ως συνεχής διαδικασία, η παρακολούθηση καθορίζει πόσο αποτελεσματικά οι εισροές έργων μετατρέπονται σε εξόδους. Η αξιολόγηση, από την άλλη πλευρά, μετράει την πρόοδο προς την επίτευξη στόχων και στόχων. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει μια περιοδική αξιολόγηση της απόδοσης, της προόδου, της αποδοτικότητας, του αντίκτυπου και της συνάφειας σε σχέση με τις απαιτήσεις του έργου.

Τεχνικές παρακολούθησης και αξιολόγησης

Οι μέθοδοι παρακολούθησης του έργου περιλαμβάνουν εγγραφές έργων, επίσημες έρευνες, συνεντεύξεις, άμεση παρατήρηση, συζητήσεις ομάδων εστίασης και χαρτογράφηση. Η τεχνική αξιολόγησης και αναθεώρησης έργου, ή η PERT, οργανώνει, προγραμματίζει και συντονίζει όλα τα συμβάντα σε ένα διάγραμμα δικτύου. Οι διαχειριστές του έργου μπορούν να αναλύσουν το διάγραμμα και να συγκρίνουν τα παραδοτέα. Η μέθοδος κρίσιμης διαδρομής ή CPM χρησιμοποιεί επίσης ένα διάγραμμα δικτύου. Αυτό χρησιμοποιεί κόμβους που αντιπροσωπεύουν μεμονωμένες δραστηριότητες και συνδέουν βέλη που αντιπροσωπεύουν σχέσεις. Το CPM αποσαφηνίζει την κρίσιμη διαδρομή ενός έργου ή την πιο αποτελεσματική διαδρομή μεταξύ έναρξης και τερματισμού.

Σημασία παρακολούθησης και αξιολόγησης

Η αποτελεσματική παρακολούθηση και αξιολόγηση των σχεδίων συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων στόχων, προγραμμάτων και στρατηγικών. Αυτές οι τεχνικές επιτρέπουν επίσης στα προγράμματα να παραμείνουν σε καλό δρόμο και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και τη λογοδοσία των έργων.

Περιορισμοί παρακολούθησης και αξιολόγησης

Οι μέθοδοι παρακολούθησης και αξιολόγησης μπορούν να αποδειχθούν δαπανηρές και χρονοβόρες για το σχεδιασμό και την εφαρμογή τους. Απαιτούν εκπαιδευμένο προσωπικό για να εξασφαλίσουν την επιτυχία. Ωστόσο, τα οφέλη και η σπουδαιότητα αυτών των τεχνικών υπερβαίνουν κατά πολύ τους περιορισμούς αυτούς.


Βίντεο: