Σε Αυτό Το Άρθρο:

Ο ισολογισμός μιας εταιρείας παρέχει πληθώρα πληροφοριών για τους επενδυτές, τους πιστωτές και τους υπαλλήλους. Εκτός από την ανασκόπηση της οικονομικής απόδοσης μιας επιχείρησης σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο, ο ισολογισμός παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για υπολογισμούς όπως η τιμή ανά κοινή μετοχή. Με πληροφορίες από τον ισολογισμό, οι εργαζόμενοι, οι δυνητικοί επενδυτές και οι άλλοι μέτοχοι μπορούν να καθορίσουν τη λογιστική αξία ανά μετοχή κοινών μετοχών τη στιγμή που η εταιρεία ετοίμασε τον ισολογισμό.

Βήμα

Σημειώστε τη διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας ανά μετοχή και τιμής αγοράς ανά μετοχή. Οι υπολογισμοί που χρησιμοποιούν τον ισολογισμό έχουν ως αποτέλεσμα τη λογιστική αξία ανά μετοχή. Αυτός ο υπολογισμός παρέχει μια ματιά στην αξία ανά κοινή μετοχή σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο με βάση τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας. Αντίθετα, η τιμή αγοράς ανά κοινή μετοχή αντιπροσωπεύει το ποσό που οι επενδυτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για να αγοράσουν ή να πουλήσουν το απόθεμα στην αγορά τίτλων.

Βήμα

Εντοπίστε τα ίδια κεφάλαια στον ισολογισμό. Τα ίδια κεφάλαια αντιπροσωπεύουν το διαθέσιμο ποσό για τους μετόχους αφού ληφθούν υπόψη όλες οι υποχρεώσεις. Ουσιαστικά, τα ίδια κεφάλαια, που επίσης αναφέρονται ως ίδια κεφάλαια, ισούνται με το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού μείον τις συνολικές υποχρεώσεις.

Βήμα

Ελέγξτε τον ισολογισμό για τυχόν άυλα περιουσιακά στοιχεία και αφαιρέστε το ποσό από τα ίδια κεφάλαια. Αν και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αντιπροσωπεύουν μια αξία σε μια εταιρεία, δεν υπάρχουν φυσικά και δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται κατά τον υπολογισμό της τιμής της μετοχής ανά κοινή μετοχή από τον ισολογισμό. Δεν υπάρχουν όλες οι εταιρείες με άυλα περιουσιακά στοιχεία.

Βήμα

Σημειώστε την αξία των προνομιούχων μετοχών που εκκρεμούσαν την εποχή εκείνη. Αυτός ο αριθμός παρατίθεται στον ισολογισμό στο προνομιούχο απόθεμα. Αφαίρεση του ποσού που έχει διατεθεί για προνομιούχες μετοχές, εάν υπάρχουν, από τα ίδια κεφάλαια.

Βήμα

Χωρίστε τα υπόλοιπα ίδια κεφάλαια με τον αριθμό των κοινών μετοχών που εκκρεμούσαν τότε για να φθάσετε στη λογιστική αξία ανά κοινή μετοχή. Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό των κοινών μετοχών που εκκρεμούν στον ισολογισμό στην ενότητα "Κοινές μετοχές".


Βίντεο: