Σε Αυτό Το Άρθρο:

Η ταχύτητα της διαδικασίας είναι ένα μέτρο απόδοσης

Βήμα

Βρείτε το σύνολο καθόλη τη διάρκεια του χρόνου και την προστιθέμενη αξία

Βήμα

Συνδέστε τις παραπάνω τιμές στον παρακάτω τύπο

Βελτιστοποίηση διαδικασίας = Συνολικός χρόνος παραγωγής / χρόνος προστιθέμενης αξίας

Βήμα

Πρόβλημα δείγματος:

Ταχύτητα διεργασίας = 5 εβδομάδες x 5 ημέρες x 7 ώρες την ημέρα / 4 ώρες την ημέρα = 43,75

πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζεται 43,75 φορές για να ολοκληρωθεί το προϊόν όπως και για την πραγματική εργασία στο ίδιο το προϊόν. Όσο χαμηλότερο είναι, τόσο το καλύτερο.


Βίντεο: