Σε Αυτό Το Άρθρο:

Ο ισολογισμός είναι μια στιγμιαία απεικόνιση της ιδιοκτησίας μιας εταιρείας (περιουσιακά στοιχεία), του τι οφείλει (παθητικού) και του συμφέροντος των μετόχων στην εταιρεία (ίδια κεφάλαια). Ο ισολογισμός χρησιμοποιείται εσωτερικά για τη διαχείριση της εταιρείας και για την εξωτερική αναφορά της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας. Τα πλεονεκτήματα του ισολογισμού περιλαμβάνουν τις σημαντικές πληροφορίες που μεταφέρει. Ωστόσο, η χρήση ξεπερασμένων τιμών για ορισμένα περιουσιακά στοιχεία αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα.

Συνάντηση επιχειρηματικής ομάδας που εργάζεται πάνω σε ψηφιακό tablet νέων επιχειρηματικών έργων

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ενός ισολογισμού

Πλεονέκτημα: Κρατώντας τα πράγματα στην ισορροπία

Η εξίσωση του ισολογισμού δείχνει ότι τα περιουσιακά στοιχεία μιας εταιρείας ισούνται με τις υποχρεώσεις της συν τα ίδια κεφάλαια των μετοχών της. Δεδομένου ότι η εξίσωση αυτή πρέπει πάντα να διατηρείται, οποιαδήποτε απόκλιση από αυτή υποδεικνύει την αποτυχία των λογιστικών συστημάτων της εταιρείας. Η ιδιαίτερα δομημένη μορφή του ισολογισμού διασπά τις τρεις κύριες συνιστώσες σε μια σειρά λογαριασμών με τιμές δολαρίου σε μια δεδομένη ημερομηνία. Ως εκ τούτου, είναι μια συμπαγής, εύκολα κατανοητή πηγή τρέχουσας πληροφορίας και παρουσιάζει τάσεις σε σύγκριση με προηγούμενους ισολογισμούς.

Πλεονέκτημα: Αναλογίες

Οι διευθυντές, οι επενδυτές, οι δανειστές και οι ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν το μέτρο μιας εταιρείας υπολογίζοντας τους οικονομικούς δείκτες χρησιμοποιώντας πληροφορίες από τον ισολογισμό, συχνά σε συνδυασμό με άλλες εκθέσεις όπως η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, τα στοιχεία του ισολογισμού χρησιμοποιούνται για την εξέταση της ρευστότητας, η οποία είναι η ικανότητα της εταιρείας να πληρώνει τους τρέχοντες λογαριασμούς της, διαιρώντας τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία με τις τρέχουσες υποχρεώσεις (ο τρέχων δείκτης). Υπάρχουν δεκάδες ισολογισμοί που δείχνουν πώς μια εταιρεία συγκρίνεται με τους ανταγωνιστές της και μπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση σημαντικών οικονομικών τάσεων.

Μειονέκτημα: Παραπλανητικά μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία

Τα μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία αναμένεται να διαρκέσουν περισσότερο από ένα έτος και περιλαμβάνουν στοιχεία όπως τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Ο ισολογισμός καταγράφει την αξία των μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων στην καταβληθείσα για αυτούς τιμή, γνωστή ως ιστορική ή λογιστική αξία. Ένα μειονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι αγνοεί την τρέχουσα αξία αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Οι αποσβέσεις μειώνουν την αξία των μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με ένα αυθαίρετο χρονοδιάγραμμα που δημιουργείται για φορολογικούς σκοπούς αλλά δεν αντανακλά απαραίτητα την πραγματική φθορά. Επιπλέον, ο ισολογισμός αγνοεί κάθε κέρδος αξίας ή τα χρήματα που θα χρειαζόταν για την αντικατάσταση ενός περιουσιακού στοιχείου σε τρέχουσες τιμές. Η λογιστική αξία μπορεί να υποτιμήσει σημαντικά τα μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία, προκαλώντας στρέβλωση του πλούτου της εταιρείας.

Μειονέκτημα: Λείπει Ενεργητικό

Μόνο τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από συναλλαγές εμφανίζονται στον ισολογισμό. Επομένως, παραλείπει ορισμένα πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι προσανατολισμένα στις συναλλαγές και δεν μπορούν να εκφραστούν με νομισματικούς όρους. Για παράδειγμα, μια εταιρεία μπορεί να έχει μια εξαιρετικά πολύτιμη ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων που θα είναι δύσκολο να αντικατασταθούν αλλά δεν αναφέρονται στον ισολογισμό. Επιπλέον, τα περιουσιακά στοιχεία που αναπτύσσονται εσωτερικά, όπως ένα διαδικτυακό κανάλι πωλήσεων διαδικτύου, μπορούν να έχουν τεράστια αξία που αγνοεί ο ισολογισμός.


Βίντεο: ΞΥΔΙ ΤΟΠ